تا اطلاع ثانوي، ايجاد اکانت جديد در صباميل ميسر نيست.