حال خوب من و تو ،
همه چیز از اینجا شروع می شود.
برای دوستی ، آدرس ایمیلت را ارسال کن:
برایت نامه خواهم نوشت.