به اطلاع كاربران محترم مي رساند،
سرور صباميل براي ارتقاء و آمادگي مجدد به مدت شش ماه غيرفعال خواهد ماند.
ارادتمند.
(مديريت)
1392/10/17