به اطلاع کاربران محترم می رساند
پست الکترونیک صبامیل , به منظور بهینه سازی , تا پایان سال 1393 غیرفعال خواهد بود.
(مدیریت صبامیل)